Skip to content

Нормативно-правові акт цовм

Скачать нормативно-правові акт цовм в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Ознаки нормативно-правового акту: 1) офіційний характер. Нормативно-правовий акт видається державою або, у виняткових випадках – недержавним суб’єктом, якому таке право делеговане державою; 2) ухвалення або видання відповідно до строго встановленої процедури у порядку правотворчої діяльності; 3) наявність нових або скасування колишніх правових норм. Відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. ^ Стаття 4. Державна метрологічна система. 1. Державна метрологічна система створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі, а її діяльність спрямована на  нормативні документи з метрології підприємств і організацій. 2. Вимоги нормативних документів з метрології ЦОВМ є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності та іноземними виробниками. Нормативно-правовой акт (НПА) – это основной источник права в современном государстве. НПА издаются преимущественно государственными органами, которые имеют соответствующую компетенцию в данной области. Порядок издания НПА строго регламентирован. Понятие и признаки нормативно-правового акта. НПА – это официальный документ, содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения. Принимая нормативно-правовой акт, государство тем самым делает свою волю общеобязательной. Нормативно-правовой акт обладает следующими особенностями: направлен на регулирование общественных отношений в ра. Структура та основні елементи нормативно-правового акту, його місце та роль у житті держави, етапи правотворчості. Ознаки та види нормативно-правових актів, його відмінність від інших джерел права. Принцип вступу закону в дію. Зворотна сила закону.  Мінстерство внутрішніх справ України. Київський національний університет внутрішніх справ. Порядок проведення перевірки встановлюється нормативно-правовим актом ЦОВМ. У разі виявлення порушень вимог, що ставляться до уповноважених або атестованих організацій, відповідний орган приймає рішення про тимчасове зупинення дії або визнання недійсним свідоцтва про уповноваження або атестацію. Стаття   Права і обов'язки головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів з метрологічного нагляду. Нормативно-правовий акт - офіційний акт-документ, ухвалений уповноваженими суб'єктами нормотворчості у визначеній формі і порядку, який встановлює (змінює, доповнює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних відносин. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію юридичного джерела права і функцію форми права, тобто виступає як спосіб існування і вираження норм права. При цьому він є найбільш досконалим серед усіх форм (джерел) права. Ознаки нормативно-правового акта: 1) є правоутворювальним актом, оскільки встановлює чи закріплює нові норми права або зміню. Преимущества нормативно-правового акта в сравнении с иными формами права связаны, прежде всего, с повышением роли государства как координатора социальной жизни, выявляющего общий интерес и обеспечивающего его централизованное осуществление, со способностью адекватно и оперативно реагировать на изменения общественных потребностей, с документальной письменной формой, позволяющей доступно и быстро довести необходимую информацию до адресата и т. д.  С его помощью правотворческий орган реализует свои полномочия в определенной сфере управления общественными делами. Это — акт правотворчества, устанавливающий. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ — властное предписание государственных органов, которое устанавливает, изменяет или отменяет нормы права (закон, кодекс, постановление, инструкция и др.). E) Нарушение или неправильное применение норм процессуального права. G) Пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. G6-t. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже суждений и обведите соответствующую цифру справа в зависимости от того, КАК ВЫ СЕБЯ ЧУВСТВУЕТЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ. I. Аргументы из области частного права. II. Акты федеральных органов государственной власти, как источники муниципального права. II. Аргументы из области публичного права. II. Метод муниципального права.  Відмінні риси: Нормативно-правові акти. Акти правозастосування. Інтерпретаційні акти. «Нормативно-правовий акт. Класифікація нормативно-правового акта. Акти органів виконавчої - сторінка №1/1. Головне управління юстиції у черкаській області.  Основним джерелом права у сучасній Україні є нормативно-правовий акт. Нормативно-правові акти займають особливе місце у системі правових актів. Їх необхідно відрізняти від актів застосування й тлумачення права. Дані методичні рекомендації розроблені для працівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з метою підвищення правових знань та подальшого використання при здійсненні своїх функціональних обов’язків. 1. Нормативно-правовий акт. Преимущества нормативно-правового акта в сравнении с иными формами права связаны, прежде всего, с повышением роли государства как координатора социальной жизни, выявляющего общий интерес и обеспечивающего его централизованное осуществление, со способностью адекватно и оперативно реагировать на изменения общественных потребностей, с документальной письменной формой, позволяющей доступно и быстро довести необходимую информацию до адресата и т. д. Как следует уже из самого наименования, это — акт, обладающий двойственной природой, т. е. одновременно и нормативной и правовой. Его следует отличать. 2. Державні інспектори повинні бути атестовані у порядку, встановленому нормативно-правовим актом ЦОВМ. Стаття Права і обов'язки головних державних інспекторів, їхніх заступників і державних інспекторів з. метрологічного нагляду.