Skip to content

Гост 8.586.1-5 2009

Скачать гост 8.586.1-5 2009 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ - ГОСТ под общим наименованием "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств" (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей. © ОАО «Газпром», © Разработка ООО «ОМЦ Газметрология», © Оформление ООО «Газпром экспо», Распространение настоящих рекомендаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром». Содержание. Область применения 1. Нормативные ссылки 1. Термины и определения 2.  Комментарии и разъяснения к тексту комплекса стандартов 6. ГОСТ ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов. с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений. и общие требования» 6. ГОСТ «Государственная система обеспечения единства измерений. Êîìïëåêñ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ÃÎÑÒ — ÃÎÑÒ ïîä îáùèì íàèìåíîâàíèåì «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñèñòåìà îáåñïå÷åíèÿ åäèíñòâà èçìåðåíèé. Èçìåðåíèå ðàñõîäà è êîëè÷åñòâà æèäêîñòåé è ãàçîâ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíûõ ñóæàþùèõ óñòðîéñòâ» (äàëåå — êîìïëåêñ ñòàí-äàðòîâ) ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ÷àñòåé. Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ - ГОСТ под общим наименованием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей: Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования. ГОСТ — Введение. Комплекс межгосударственных стандартов Г О С Т — Г О С Т под общим наименова­ нием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее — комплекс стандартов) состо­ ит из следующих частей. ДСТУ ГОСТ (ИСО ) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги. ДСТУ ГОСТ (ИСО ) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги. ГОСТ (ИСО ), IDT; ISO , NEQ. Статус: действующий.  Скачать ДСТУ ГОСТ бесплатно. Читателям и правообладателям. Все документы представлены исключительно в целях ознакомления и были собраны из открытых источников. Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ ГОСТ под общим наименованием "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств" (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей: Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования. Введение. Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ ГОСТ под общим наименованием "Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств" (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей: Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования; - Часть 2. Диафрагмы. Статус. Действующий. На замену. ДСТУ ГОСТ Утверждающий документ. Приказ от г. № "О принятии межгосударственных стандартов как национальных, отмене действия национальных стандартов и внесении изменений в приказ Госпотребстандарта от № ". Вид документа. ДСТУ (Государственный Стандарт Украины). Шифр документа. Разработчик. Госпотребстандарт Украины. Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ — ГОСТ под общим наименова­ нием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее — комплекс стандартов) состо­ ит из следующих частей: Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования; - Часть 2. Диафрагмы.